• Lorem ipsum

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van FANS (Nicolaas Volckeryck eenpersoonszaak] met adres Kammenstraat 80, 2000 Antwerpen (België), gekend onder de handelsnaam FANS, BTW BE 0506 566 860, RPR Antwerpen, (hierna FANS) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webwinkel assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij FANS. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 14). FANS is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FANS is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FANS.
FANS is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

 1. De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het FANS assortiment online aan te kopen.
  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van FANS. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
  De klant heeft de keuze tussen de betaalmethoden vermeld op de website en aangeboden bij het plaatsen van de bestelling
 2. de klant kan ervoor kiezen om artikelen die online werden aangekocht en betaald, in de winkel af te halen. De afhaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na datum van de online betaling. Zo niet wordt de aankoop ontbonden en kan FANS het artikel of de artikelen opnieuw te koop aanbieden, met teruggave van de aankoopprijs

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van FANS. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van FANS te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover FANS beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt FANS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dient te worden gemeld aan een zaakvoerder of medewerker, op  één van de volgende wijzen:

 • Via email aan [email protected]
 • Telefonisch op het nummer 0032 3 232 31 72
 • In de winkel, in persoon

 

Elke klacht die via email wordt ingediend, wordt binnen de 3 werkdagen behandeld.

Elke klacht die telefonisch of in persoon in de winkel wordt ingediend, wordt binnen de 3 werkdagen behandeld.

Ongeacht op welke wijze de klacht wordt ingediend, dient steeds vermelding gemaakt te worden van het bestelnummer en een gedetailleerde omschrijving van de zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming die aan de basis ligt van de klacht.

Artikel 8: Garantie

 1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk speelgoed artikel heeft garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt FANS zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. FANS behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 1. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de FANS klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan FANS. Fans hanteert wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Fans het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan FANS mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 werkdagen vanaf de levering contact opnemen met de FANS klantendienst. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht Fans dat de klant zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Om de goederen te mogen terugsturen, is het vereist dat de klant de verpakking enkel opent en het goed enkel gebruikt in de mate die nodig is om te beoordelen of de klant het goed wil houden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar niet gedragen/gebruikt. Als de klant de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk samen met de originele verpakking gebeuren, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onderstaande instructies. Als de goederen meer verregaand gebruikt zijn dan nodig om deze te beoordelen zoals dat ook in een gewone fysieke winkel zou gebeuren, zal de waardevermindering die het goed als gevolg hiervan geleden heeft, aan de klant aangerekend worden.

Fans behoudt zich het recht voor om alvast de volgende goederen niet terug te nemen of de waardevermindering aan te rekenen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

De Klant heeft 14 dagen voor het melden van retour, NA deze melding heeft de klant nogmaals 14 nieuwe dagen voor het retourneren zelf. De webwinkel voldoet terugbetaling binnen 14 dagen na deze melding mits het product in goede orde is ontvangen!

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10: Privacy

FANS verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van FANS toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van FANS bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat FANS uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.
Voor meer info vraag het privacy-charter van FANS of ga naar FANS De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Door de algemene voorwaarden goed te keuren , stemt u in met de verzending van uw informatie naar de Verenigde Staten, die mogelijk andere wetten hebben met betrekking tot gegevensverzameling en privacy dan het land van waaruit u dergelijke gegevens hebt verstrekt.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door FANS om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: FANS Klantendienst

De FANS klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3 232 31 72, [email protected] of op FANS

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van FANS. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. FANS kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden deze gelden ook voor Pre Orders die reeds betaald zijn.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 8.  

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

3Artikel 16 :

FANS mag ten alle tijden en zonder uitleg of verklaring iedere verkoops-overeenkomst te beëindigen zonder reden of enige voorwaarden zonder enige compensatie of schade vergoeding te betalen voor de anulering. FANS engageert zich wel het volledige bedrag en eventuele verzend kosten terug te betalen die zijn betaald door de klant terug te storten binnen de 14 dagen

Artikel 17 : voorbestellingen voor “limited editions”

Voorschot

Het is mogelijk om voorbestellingen te doen op artikels van een beperkte reeks, de zogenaamde Limited Editions. Een voorbestelling is slechts definitief na betaling van een voorschot van 30 %

Bij artikels Limited Edition beschikt de klant over een bedenktijd van 14 dagen, te rekenen vanaf het moment van betaling van het voorschot. Indien de klant gebruik maakt van zijn recht om tijdens de bedenktijd de aankoop te annuleren, blijft het voorschot verworven door de verkoper.

 (Af)betaling aankoop artikel Limited Edition

De klant heeft de keuze tussen de betaling van het restbedrag (aankoopprijs – 30 % voorschot) op het moment van de afhaling, respectievelijk de levering van het artikel enerzijds of een afbetaling in maandelijkse schijven van het restbedrag (aankoopprijs – voorschot) in afwachting van de levering, respectievelijk de afhaling van het artikel anderzijds.

De klant deelt zijn keuze mee bij het betalen van het voorschot.

Eigendomsvoorbehoud

Het artikel blijft eigendom van de verkoper zolang het restbedrag niet is betaald of zolang er nog afbetalingen dienen te gebeuren. De verkoper gaat over tot levering van het goed op het moment dat hij de volledige prijs ontvangen heeft.

 

Heel wat limited editions dienen te worden besteld op voorhand . Sommige van onze beelden of producten worden maar op een aantal exemplaren gemaakt .

Pre-Orders Hoe werkt het :

U koopt een pre-order zoals aangegeven .

U meld bij noties dat u 30 % van het bedrag wil betalen .

Wij sturen u een betaal-mail , na ontvangst van het bedrag doen wij onmiddellijk  de bestelling van het door u gekozen item. Hou er rekening mee dat dit de pre-order definitief maakt en bij annulatie kunnen wij het voorschot niet meer terugbetalen.

U heeft nu 2 keuzes . U wacht tot het item binnen is en betaald dan het volledig resterend bedrag .

Of u kiest een spaaroptie , dat wil zeggen : 

U koopt een item in pre order van bijv. 499 euro. Het item kom pas uit binnen een aantal maanden  u spaart  om het item te betalen als volgt : u betaald een eerste keer 99,80 euro daarna sturen wij u Zes maanden een betaal-email i

Zo makkelijk is het, let wel pre-orders zijn definitief na betaling van het voorschot . En uw bestelling is zeker en veilig. Fans houdt de goederen die zijn besteld in pre order in stock gedurende ten hoogste 90 dagen na de levering ervan bij FANS .

FANS behoudt zich het recht voor om prijsverhogingen door te voeren als gevolg van de internationale situatie, zoals het stijgen van grondstoffen, transportkosten, enzovoort. Als deze prijsverhogingen leiden tot een stijging van de prijs van de pre-orders, zal FANS deze prijsstijgingen doorberekenen aan de klant.

FANS zal de klant op de hoogte brengen van de prijsstijgingen en de redenen daarvoor. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijsstijging, heeft de klant het recht om de pre-order te annuleren en zal FANS het volledige bedrag terugbetalen.

Let op dat prijzen kunnen veranderen tot het moment van verzending en dat de prijzen die bij het plaatsen van de pre-order worden weergegeven, slechts een schatting zijn en onderhevig zijn aan veranderingen. FANS zal er echter alles aan doen om de klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele prijswijzigingen die zich voordoen na het plaatsen van een pre-order.

Door het plaatsen van een pre-order gaat u akkoord met deze voorwaarden en accepteert u dat prijsstijgingen door de internationale situatie kunnen worden doorberekend aan u als klant.

voor meer info mail ons op [email protected] of bel tussen 11 - 18 u tijdens de weekdagen naar

0032 (0) 32323172 

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected] Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

 

 

You are currently buying products for '' Quit